ljungbergs tryckeri

Idag är det allt fler företag och offentliga verksamheter som efterfrågar miljöanpassade trycksaker. Vi har som mål att hålla en hög miljöprofil i vår tillverkning av tryckta produkter. Vi ska genom förebyggande åtgärder och genom aktivt miljöarbete ständigt förbättra företagets miljö med hjälp av vårt certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och även fortsättningsvis leva upp till krav enligt Svanen och FSC.

>> Svanen

Genom att märka din vara eller tjänst med Svanen eller EU Ecolabel blir du en del i arbetet att skapa en bättre framtid. Redan idag. Hela idén med miljömärkning är att förmedla extra värden till en produkt. Svanens och EU Ecolabels varumärken symboliserar vårt arbete för en hållbar konsumtion som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle. Vi vet att sprängkraften i dessa varumärken kan stärka din marknadsföring.

ljungbergs tryckeri

>> Miljöledning

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att vi har ett certifierat miljölednings-system. Detta hjälper oss att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete som handlar om att förebygga föroreningar, följa miljöförfattningar och att ständigt försöka minska användningen av miljöbelastande produkter. Vi får en bättre kontroll på råvaruförbrukningen, minskat spill och minskad energiförbrukning.

>> CGP, Certifierad Grafisk Produktion

Vi är certifierade enligt CGP, Certifierad Grafisk Produktion. Denna certifiering baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder. Genom att arbeta efter dessa standarder kan vi garantera en effektiv produktion samt ge samma fina tryckresultat till våra kunder, gång på gång.

>> FSC®

Forest Stewardship Council® främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt bruk av världens skogar. Du kan stödja det arbetet på flera sätt. Ett sätt är att FSC-märka dina trycksaker. Grundprincipen i FSC:s märkningssystem är att de märkta produkterna ska innehålla papper som är producerat av trä från skog som brukats enligt FSC:s regler. Detta bidrar till utveckling av ett ansvarstagande skogsbruk i hela världen.

ljungbergs tryckeri

>> Kvalitetsledning

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 vilket innebär att vi har ett certifierat kvalitetsledningssystem. Vi arbetar med ständiga förbättringar och med strukturerade rutiner och ansvarsbeskrivnignar för att göra alla steg i processen rätt. Kvalitetskontroller, kalibreringar och avvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete. På så sätt undviker vi fel produktionsflödet och blir dessutom en lärande organisation. 

ljungbergs tryckeri

>> PEFC

Vi är certifierade enligt PEFC, som garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. 

Det innebär förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas. 

Kontakta prepress för Svanen- eller FSC-loggor: 

prepress@ljungbergs.se 

0435-293 00

Vill du Svanen- eller FSC-märka din tryck-

sak? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

>> Välj inte bort det tryckta av miljöskäl

Power of Print har presenterat en studie om klimatpåverkan. Studien visar att det är betydligt enklare att göra ett val mer klimatsmart än att göra det mest klimatsmarta valet. Däremot finns det exempel på antaganden som har inverkan på vilket format – tryckt eller digitalt – som är att föredra ur klimatsynpunkt.  >> Läs mer om studien här.