Vårt miljö- & Kvalitetsarbete

Att kunna tillgodose sina kunder med miljöanpassade trycksaker är en självklarhet idag. Vi på Ljungbergs har som mål att hålla en hög miljö- 

och kvalitetsprofil i vår tillverkning av tryckta produkter. Vi ska genom förebyggande åtgärder och genom aktivt målarbete ständigt 

förbättra företagets miljöpåverkan och kvalitet med hjälp av våra certifierade miljö- och kvalitetledningssystem ISO 14001:2015, 

ISO 9001:2015 och även fortsättningsvis leva upp till kraven enligt Svanen och FSC.

Svanen

Genom att märka din vara eller tjänst med Svanen eller EU Ecolabel blir du en del i arbetet att skapa en bättre framtid. Redan i dag. Hela idén med miljömärkning är att förmedla extra värden till en produkt. Svanens och EU Ecolabels varumärken symboliserar vårt arbete för en hållbar konsumtion som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle. Vi vet att sprängkraften i dessa varumärken kan stärka din marknadsföring.

Forest Stewardship Council® främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt bruk av världens skogar. Du kan stödja det arbetet på flera sätt. Ett sätt är att FSC-märka dina trycksaker. Grundprincipen i FSC:s märkningssystem är att de märkta produkterna ska innehålla papper som är producerat av trä från skog som brukats enligt FSC:s regler. Detta bidrar till utveckling av ett ansvarstagande skogsbruk i hela världen.

Miljöledning

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att vi har ett certifierat miljölednings-system. Detta hjälper oss att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete som handlar om att förebygga föroreningar, följa miljöförfattningar och att ständigt försöka minska användningen av miljöbelastande produkter. Vi får en bättre kontroll på råvaruförbrukningen, minskat spill och minskad energiförbrukning.

Kvalitetsledning

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 vilket innebär att vi har ett certifierat kvalitetsledningssystem. Vi arbetar med ständiga förbättringar och med strukturerade rutiner och ansvarsbeskrivnignar för att göra alla steg i processen rätt. Kvalitetskontroller, kalibreringar och avvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete. På så sätt undviker vi fel produktionsflödet och blir dessutom en lärande organisation. 

CGP, Certifierad grafisk produktion

Vi är certifierade enligt CGP, Certifierad Grafisk Produktion. Denna certifiering baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder. Genom att arbeta efter dessa standarder kan vi garantera en effektiv produktion samt ge samma fina tryckresultat till våra kunder, gång på gång.

pefc

Vi är certifierade enligt PEFC, som garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. 

Det innebär förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas. 

FTI

Vi är anslutna till FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen och tar därmed vårt ansvar för att förpackningar och tidningar i Sverige återvinns. På uppdrag av de företag som säljer förpackningar och tidningar i Sverige, ansvarar FTI för insamling och återvinning. Deras verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. 

Gröna punkten

Gröna Punkten är ett internationellt bevis för att förpackningen ingår i ett återvinningssystem. Eftersom vi är anslutna till FTI har vi möjlighet att märka era förpackningar eller produkter med denna symbol.